Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2014

Các loại chứng chỉ bất động sản hiện hành

Hiện nay có ba loại chứng chỉ hành nghề bất động sản đó là môi giới, định giá và quản lý sàn bất động sản. Vậy chức năng nhiệm vụ của từng loại giấy tờ đó như thế nào. Nên tham gia chương trình đào tạo môi giới bất động sản hay cả ba chuyên đề

Các loại chứng chỉ bất động sản tại Việt Nam

Có ba loại chứng chỉ bất động sản được Bộ xây dựng thông qua:
  • Chứng chỉ môi giới bất động sản
  • Chứng chỉ định giá bất động sản
  • Chứng chỉ quản lý sàn giao dịch bất động sản 

Việc sở hữu từng loại giấy tờ là bắt buộc đối với từng lĩnh vực kinh doanh khác nhau.

Chứng chỉ môi giới bất động sản

Chứng chỉ môi giới bất động sản dành cho những người tham gia lĩnh vực hành nghề môi giới bất động sản. Những giám đốc văn phòng môi giới hoặc công ty có lĩnh vực kinh doanh môi giới bất động sản trong giấy phép kinh doanh của mình.

Chứng chỉ định giá bất động sản

Chứng chỉ định giá bất động sản là giấy tờ dành cho những chuyên gia định giá bất động sản làm việc tại các sàn giao dịch, các công ty thu hồi nợ. Hay các ngân hàng và công ty quản lý tài sản. Yêu cầu đối với chứng chỉ định giá bất động sản là phải có trình độ tối thiêu cao đẳng.

Chứng chỉ quản lý sàn bất động sản

Chứng chỉ quản lý sàn là loại chứng chỉ dùng để đăng ký thành lập sàn bất động sản. Giấy tờ này có tác dụng bắt buộc khi đăng ký kinh doanh một sàn bất động sản. Hiện nay vốn pháp định của Sàn bất động sản yêu cầu khi đăng ký kinh doanh theo pháp luật là 6 tỷ đồng.